آثار و منابع علمی مدیریت اسلامی

آثار و منابع علمی مدیریت اسلامی
معرفی و رده بندی آثار مدیریت اسلامی
آثار و منابع علمی مدیریت اسلامی بسیار انبوه و قابل توجه است.
در این دسته به معرفی و ارائه این آثار در دسته بندی دقیق پرداخته شده است.
این دسته خود به پنج دسته دیگر تقسیم شده است.
دسته اول مدیریت بازرگانی اسلامی
دسته دوم مدیریت صنعتی اسلامی
دسته سوم مدیریت دولتی اسلامی
دسته چهارم مدیریت مالی اسلامی
و دسته پنجم اصول مدیریت اسلامی
آثار مختلف مدیریت اسلامی در قالب این دسته بندی های شفاف و در بهترین حالت برای استفاده در این دسته قرار گرفته است.

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker