سید محمد افقهی

در حال تحصیل در رشته معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق(ع) و پژوهشگر حوزه مطالعات بانکداری اسلامی، سرمایه گذاری و کارآفرینی اسلامی است. حجم زیادی از مطالعات وی را تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ساختاری تشکیل داده و علاقه مند به موضوعات اقتصاد اسلامی، اقتصاد پیشرفت و کارآفرینی بوده و در این حوزه ها چند مقاله منتشر شده و چندین کتاب نوشته است.
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker