بازاریابی اسلامی

بازاریابی یکی از عرصه های زیر مجموعه مدیریت است که بیشتر سطحی اجرایی و عملیاتی داشته و تا میزان قابل توجهی از عرصه های مبنایی این رشته فاصله دارد.
با این همه، نباید پنداشت که اجرایی بودن بازاریابی باعث می شود اسلام در آن نظری نداشته باشد؛ بلکه با توجه به نظریه چهار راهکار اساسی مسلم است که تئوری های اسلامی متعددی در عرصه ی بازاریابی قابل استخراج بوده و بازاریابی اسلامی یکی از عرصه های کاربردی مدیریت اسلامی است.

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker