طنز مدیریتی

طنز مدیریتی باید همیشه مورد استفاده قرار گیرد. نکات طنز و لطیفه ها گاهی بسیار تاثیرگذار و ماندگار هستند.
بعلاوه تذکر دادن نکات آموزنده در بسیاری از مواقع بعد انتقادی دارند و ممکن است برای مخاطب تلخ یا حتی گزنده باشند. لذا مناسب است که برای آموزش و یا یادآوری نکات مدیریتی از طنز و لطیفه های مرتبط استفاده شود. به همین دلیل در پایگاه جامع مدیریت اسلامی بخش مجزایی به این مهم اختصاص داده شده است.

دارکوب وب
Close