طنز مدیریتی

طنز مدیریتی باید همیشه مورد استفاده قرار گیرد. نکات طنز و لطیفه ها گاهی بسیار تاثیرگذار و ماندگار هستند.
بعلاوه تذکر دادن نکات آموزنده در بسیاری از مواقع بعد انتقادی دارند و ممکن است برای مخاطب تلخ یا حتی گزنده باشند. لذا مناسب است که برای آموزش و یا یادآوری نکات مدیریتی از طنز و لطیفه های مرتبط استفاده شود. به همین دلیل در پایگاه جامع مدیریت اسلامی بخش مجزایی به این مهم اختصاص داده شده است.

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker