تحلیل ها

مدیریت مقابله با نفوذ، ارائه راهکارهای عملیاتی

نفوذ و امنیت ملی

مسئله نفوذ از مهمترین مسائل روز جامعه ماست. در این نوشته جناب آقای دکتر حمزه پور، ضمن توضیح ابعاد مختلف نفوذ راهکارهایی برای مدیریت و مقابله با این معضله ارائه داده اند. در پایان می توانید مقاله ایشان در همین رابطه را نیز به صورت رایگان دانلود کنید.

تعریف مفهوم امنیت ملی و شیناسایی تهدیدهای آن یکی از مهمترین اولویت های هر کشوری میباشد. در واقع هر کشوری سعی دارد عوامل مختلف تهدیدات امنیت ملی خود را شناسیایی نموده و به مقابله با آن بپردازد تا ارزشهای اساسی خود را مصون نگاه دارد.
یکی از مهمترین تهدیدات امنیت ملی نیز، نفوذ میباشد که میتوان آن را یکی از مهمترین تهدیدات نرم امنیت ملی دانسیت. به همین جهت لازم اسیت به صورت دقیق به تعریف نفوذ پرداخته و ابعاد مختلف آن را مشخص نماییم.

هر کسی که دشمنی دارد، به صورت طبیعی باید نگران نفوذ باشد و استراتژی شیطان نیز به عنوان اصلیترین دشمن بشر، نفوذ میباشد. شیطان قدم به قدم وارد شده و اقدام به فریب مینماید، شیطان انسان را تدریجاً در پشت سر خود قرار می دهد و به سوی پرتگاه می کشاند.

جایگاه امنیت ملی

امنیت ملی به عنوان اصلیترین اولویت هر حکومتی محسوب میشود که برای تعریف آن لازم است ارزشهای ملی و تهدیدهای موجود یا ممکن این ارزش ها، در فضای علمی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. به طور کلی دو رویکرد سنتی و نوین در مطالعات امنیت ملی وجود دارد که رویکرد سنتی به صورت تنگ نظرانه ای تنها به بررسی امنیت ملی در بعد نظامی و امنیتی اصرار دارد در حالی که رویکرد نوین امنیت ملی، به صورت کاملاً سببی ، همه ارزشهای ملی را معیار تعریف امنیت ملی قرار داده است. بدیهی است که مبنا قرار دادن هرکدام از رویکرد ها، بار معنایی و مفهومی خاص خود را دارد. طبیعی اسییت که اگر مبنای تعریف امنیت ملی را با توجه به رویکرد نوین در نظر بگیریم، مفهوم نفوذ نیز از تعاریف تنگ نظرانه سنتی فراتر رفته و بهصورت بسی تر در ابعاد مختلفی قابل تحلیل و بررسی خواهد بود
و با توجه به تقسیم بندی های امنیت ملی، به شعب گوناگون اما کاملاً مرتب به هم تقسیم خواهد شد. نفوذ بهعنوان یکی از قدیمی ترین روشهای تهدید امنیت ملی کشیور حریف)رقیب یا دشمن(، همواره مورد توجه کشیورهای مختلف بوده اسیت و به شیوه های مختلف برای اهداف متفاوتی به کارگرفته میشیود و از
طرفی همه کشور ها به طرق مختلف سعی بر این دارند که از نفوذ کشورهای حریف جلوگیری نمایند. در یک تقسییم بندی ابعاد نفوذ را به نفوذ نظامی–امنیتی، اقتصادی، فرهنگی–اجتماعی، سیاسی، سایبری- فناوری و علمی تقسیم بندی کرده و پس از بررسی آنها به روش ها و راهبردهای مدیریتی مقابله با آن می پردازیم.

نفوذ و امنیت ملی، دکتر حمزه پور

استتراتییهای نفوذ سیاسی – فرهنگی که دشمن در سال های اخیر، برای نفوذ در کشور از آنها استفاده کرده اند
عبارتاند از:
شایعه، پاره حقیقت گویی، تلطیف، تهمت، برچسب زنی، تصدیق و …

کلیدواژه
اینجا محل تبلیغات شماست

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد ما

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker