اعتراضات اقتصادی 96

تحلیل ها

دولتی که مدیر ندارد!!

❎دولتی که مدیر اسلامی ندارد!! در مدیریت اسلامی بین دو مفهوم “مدیر اسلامی” و “مدیر مسلمان” تفاوت وجود دارد. مدیر…

بیشتر...
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker